En format word, no. El logotip de la Generalitat es crea normalment amb un programa que permet realitzar les identificacions en format vectorial (EPS). A partir d'aquest format, la identificació es pot convertir també en format imatge: en JPG per a usos ofimàtics i en GIF per a Internet.


Informació relacionada

Podeu consultar tota la informació sobre els formats del lloc web a l'apartat "Per a què serveix cada format?".

Prement només el botó dret sobre l'enllaç corresponent i seleccionant l'opció "guardar destinació de l'enllaç" (o opció equivalent del vostre navegador).

 

Qualsevol identificació dels organismes o de les imatges pròpies té la seva versió en negatiu o blanc descarregable en eps o pdf a l'apartat descàrregues. Aquests dos formats han d'editar-se amb programes gràfics professionals (Illustrator, Freehand...) per convertir el format vectorial a un format d'imatge (jpg, gif...) i poder-lo inserir on calgui.

 

Per la seva simetria. Els quatre ramells es dibuixen simètrics i configuren un senyal caracteritzat per la seva reversibilitat. L'aplicació cromàtica del senyal es limita bàsicament a una tinta, vermell o negre, en la majoria de les seves reproduccions.

Informació relacionada

Les denominacions de les identificacions de la Generalitat es componen sempre amb l'Helvetica Neue i, concretament, amb les dues variants de l'Helvetica Neue: 45 Light i 75 Bold. La tipografia Helvetica Neue substitueix l'antiga família Helvetica, ja que els arxius modernitzats d'aquesta família són Open True Type, compatibles amb tots els sistemes (PC i MAC).

Cal advertir que el conjunt del senyal i del logotip només es pot compondre en les variants de l'Helvetica Neue, 45 Light i 75 Bold. Per a la resta de casos, si no es disposa de l'Helvetica es recomana d'utilitzar la família tipogràfica Arial. Per a la signatura de correu, cal utilitzar la tipografia Verdana i l'Open Sans per al web.

Quan dos o més departaments participen en una mateixa acció s'ha d'adoptar exclusivament com a forma única d'expressió la identificació bàsica de la Generalitat amb la intenció de transmetre una imatge única, clara i sòlida.

S'estableixen cinc nivells d'expressió gràfica, cada un dels quals inclou la identificació d'un o més nivells orgànics (departaments, secretaries generals, secretaries sectorials, direccions generals, subdireccions generals i serveis). Les denominacions han de ser sempre completes i ordenades segons l'organigrama, sense abreviacions ni sigles. 

Informació relacionada

No. Pel que fa a la papereria, la solució a dues tintes queda totalment restringida per al vicepresident i per als consellers. 

Informació relacionada

La normativa estableix que en les accions promocionals a l’estranger el que cal difondre com a marca és el Govern de Catalunya i no la seva estructura departamental. És per això que hi podeu trobar només les identificacions del Govern de Catalunya en diversos idiomes.

Pel que fa a les identificacions departamentals només podeu trobar les seves traduccions, que cal utilitzar-les únicament per a l’elaboració de textos i per a la composició de la identificació de es targetes en altres idiomes.

Informació relacionada

La normativa gràfica és la mateixa per a totes les targetes i depèn del tipus d'identificació que hi ha de constar. Però, el que cal tenir en compte és que els elements corresponents a un altre idioma (espanyol, francès, anglès...) cal disposar-los al dors de la targeta en català. 

Informació relacionada

Cal tenir en compte que s'estableixen dos nivells diferents d'identificació gràfica per a l'Administració territorial: un nivell correspon a les delegacions territorials del Govern i l'altre als serveis territorials dels departaments.

Informació relacionada

Els lloms de les diverses publicacions només s'han d'identificar amb el senyal situat sempre a la mateixa alçada a la part inferior. La mida de l'alçada depèn de l'amplada del llom. Els lloms inferiors a 10mm d'ample no s'han d'identificar ja que hi ha una manca d'espai.

Informació relacionada

Sí. Aquesta normativa inclou les pautes gràfiques que cal seguir, les plantilles de redacció de continguts (Word), les plantilles de maquetació de continguts (per a una maquetació professional; InDesign i Quark Express, i per a ús no professional, Word), a més d'un exemple d'aplicació. 

Informació relacionada

Sí. Aquesta normativa serveix per a elaborar totes les memòries dels departaments de la Generalitat, dels organismes autònoms i de les empreses públiques que en depenen, tant si s'identifiquen directament amb el logotip de la Generalitat o si tenen una identificació pròpia.

Informació relacionada

Les identificacions pròpies s'harmonitzen amb la identificació departamental corresponent. En el cas que el departament al qual està adscrit l'organisme o l'empresa pública amb identificació pròpia consideri necessària només l'harmonització amb la identificació bàsica de la Generalitat, pot fer-ho.

Informació relacionada

La necessitat de disposar d'una identificació pròpia pot estar justificada per diferents factors, com per exemple que hagin de competir o conviure amb identificacions del sector privat. 

L'Acord de Govern de la Generalitat de 10 de novembre de 2009, modificat per l'Acord de Govern de 4 d'octubre de 2011 estableix que correspon al Govern acordar la creació de noves marques corporatives o identificacions pròpies, a proposta dels departaments corresponents, amb l'informe previ favorable de la Direcció General de Difusió, que avalua cada cas específic. 

Informació relacionada

El desenvolupament d'una identificació pròpia ha de realitzar-se segons la proposta d'una normativa gràfica i conceptual, comuna per a tothom, i aconseguir una homologació d'imatge en el conjunt global del Programa d'identificació visual .

Informació relacionada

Sí. La papereria bàsica d'un organisme o una empresa amb imatge pròpia s'ha de normalitzar segons les pautes generals de la papereria de l'Administració de la Generalitat, de manera que s'ha de proporcionar la identificació i s'han de respectar els espais, els marges i les proporcions per mantenir una unitat gràfica en el conjunt global. 

Informació relacionada

Sí. S'han establert unes pautes per a les presentacions en Power Point per tal que aquestes mantinguin una imatge coherent i unitària. Aquestes pautes segueixen la mateixa normativa gràfica que en les publicacions i la publicitat, tant pel que fa a la tipografia, com al color, a les proporcions, als espais i als conceptes generals. 

Informació relacionada

Sí. La marca s'ha d'aplicar en tots els suports de comunicació com un conjunt identificador del servei d'informació de la Generalitat de Catalunya. 

Informació relacionada

Sí. El text relatiu a l'import de la trucada, sempre que la mida ho permeti, ha d'acompanyar la marca del telèfon 012 a la seva part inferior. Si la reproducció és inferior a la mida mínima, la ubicació del cost de la trucada és lliure en funció del disseny, i cal sempre tenir en compte que les tipografies que s'han d'utilitzar són l'Helvetica o l'Arial i a un cos 6 o superior. 

Informació relacionada

Podeu consultar l'apartat "Aplicació de la normativa. Anuncis oficials i informatius a la premsa", on hi trobareu un exemple concret. 

Sí. A l'apartat "Aplicació de la normativa. Senyalització d'espais interiors", hi trobareu el manual corresponent. 

Informació relacionada

Sí, evidentment hi ha uns criteris establerts amb l'objectiu d'unificar la comunicació de la Generalitat de Catalunya a Internet. Tot el que fa referència al gencat, el web de la Generalitat, ho podeu trobar a l'apartat "Aplicació de la normativa . Pàgines web" 

Informació relacionada

En tots els tipus de web de la Generalitat: Portal gencat, webs d'organismes, gencat Serveis i tràmits, canals temàtics, webs de productes/especials. Tot el que fa referència al gencat, el web de la Generalitat, ho podeu trobar a l'apartat "Aplicació de la normativa . Pàgines web" 

Informació relacionada

Data d'actualització:  06.07.2015